XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Trong Lễ Cúng Tài Thần

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

  • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
  • Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy Tài Thần vị tiền.

Tín chủ con là……………………………………………………………………………

Ngụ tại………………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày …………… tháng …………… năm ……………

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Tài Thần thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200