Văn Khấn Trong Lễ Cúng Tài Thần

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

  • Con
    lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
  • Con
    kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Con
    kính lạy Tài Thần vị tiền.

Tín
chủ con là……………………………………………………………………………

Ngụ
tại………………………………………………………………………………………

Hôm
nay là ngày …………… tháng …………… năm ……………

Tín
chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng
dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi
xin Tài Thần thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ
hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia
đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng,
sở nguyện tòng tâm.

Chúng
con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài cúng thần tài hằng ngày