XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Thần Thổ Công Và Các Vị Thần Tại Gia

(Vào ngày mồng Một và ngày Rằm)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần
  • Con kính lạy ngài Đông Thần quân
  • Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch
  • Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Tôn Thần
  • Con kính lạy ngài Tiều Hậu Địa chủ Tài Thần
  • Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: …………………………………………………………………

Ngụ tại: ……………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày ………… tháng ………… năm …………, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn Thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương, ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chưng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi đầu xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200