Văn Khấn Thần Thổ Công Và Các Vị Thần Tại Gia

(Vào ngày mồng Một và ngày Rằm)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương
  Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị
  Tôn thần
 • Con kính lạy ngài Đông Thần quân
 • Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch
 • Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ,
  Phúc Đức Tôn Thần
 • Con kính lạy ngài Tiều Hậu Địa chủ Tài
  Thần
 • Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong
  khu vực này.

Tín
chủ (chúng) con là: …………………………………………………………………

Ngụ
tại: ……………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày ………… tháng ………… năm …………, tín chủ con
thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng
lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế
chí đức Tôn Thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương, ngài Đông Trù Tư
mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ
Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực
này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án,
chưng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an
lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo
mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng
con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi đầu xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Khu vực bàn thờ luôn phải giữ sạch sẽ