Văn Khấn Tại Gia Ngày Tết Nguyên Tiêu

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương
  Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị
  Tôn Thần
 • Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng,
  ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng
  Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín
chủ (chúng) con là: …………………………………………………………………

Ngụ
tại: ……………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm ………… gặp tiết Nguyên
Tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên
trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại
Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch,
Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án,
chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương
linh Gia tiên nội ngoại họ ………… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng
về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời Ông Bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về
hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được
vạn sự tốt lành, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam
mô A Di Đà Phật! (3 lần)