Văn Khấn Lễ Cúng Tất Niên Ngày 30 Tết Tại Gia

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương
  Chư Phật, Chư Phật mười phương
 • Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị
  Tôn thần
 • Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai
  Thái Tuế Chí đức Tôn thần
 • Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành
  Hoàng Chư vị Đại Vương
 • Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ
  Long Mạch, Tài Thần, Bản gia Táo Quân cùng tất cả các vị Thần linh cai quản ở
  trong xứ này.
 • Con kính lạy Chư gia Cao tằng Tổ khảo,
  Cao tằng Tổ tỷ, Tiên linh nội ngoại họ …………

Hôm nay là ngày 30
tháng Chạp năm …………………… (âm lịch)

Tín chủ con (chúng con)
là: …………………………………… (đọc rõ họ tên)

Trú tại xã (phường) ………
huyện (quận)………… tỉnh (thành phố)…………

Trước án kính cẩn thưa
trình:

Đông tàn sắp hết
Năm kiệt tháng cùng
Xuân tiết gần kề
Minh niên sắp tới

Hôm này là ngày 30 Tết
chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh
soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy
niệm Chư linh. Theo như thường lệ tuệ trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt
vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng
giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng,
luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)