Văn Khấn Lễ Cúng Tại Gia Ngày Tết Hàn Thực

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con
  lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con
  kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
 • Con
  kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng
  chư vị Tôn thần
 • Con
  kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ
  nội họ ngoại.

Tín
chủ (chúng) con là: ………………………………………………………………

Ngụ
tại: …………………………………………………………………………………

Hôm
nay là ngày ………… gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân Trời Đất,
chư vị Tôn thần, nhờ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu,
hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án. Chúng con kính mời
ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, ngài
Bản gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch, Tài Thần giáng lâm trước án chứng giám
lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng
con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh Gia tiên nội ngoại họ
…………… cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng chứng giám tâm thành thụ
hưởng lễ vật.

Tín
chủ con lại kính mời các vị vong linh, các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà
này, đất này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng
con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận,
trên bảo dưới nghe.

Nam
mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài văn khấn cúng Tết Hàn thực 2023