XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Cáo Yết Gia Tiên Khi Làm Lễ Nhập Trạch

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ ………………………………………………………………

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …..

Gia đình chúng con mới dọn đến đây là: (điạ chỉ)……………………………………………

Chúng con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ kính trình các Cụ nội ngoại gia tiên. Nhờ hồng phúc Tổ tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa, kính lễ khánh hạ.

Cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại họ ………… thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được chữ bình an mạnh khỏe.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200