Văn Khấn Tổ Tiên Ngày Tết Hạ Nguyên

(Ngày Tết Cơm Mới)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con
  lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con
  kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con
  kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân
  cùng chư vị Tôn thần.
 • Con
  kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ
  nội họ ngoại.

Tín
chủ (chúng) con là: …………………………………………………………………

Ngụ
tại: ……………………………………………………………………………………

Hôm
nay là ngày mồng Một (mồng Mười; Rằm) tháng Mười là ngày Tết Cơm Mới, tín chủ
con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, nấu cơm gạo mới, thắp
nén tâm hương dâng lên trước án.

Trộm
nghĩ rằng:

Cây cao bóng mát
Quả tốt hương bay
Công tài bồi xưa những ai gây
Của quí hóa nay con cháu hưởng
Ơn Trời Đất Phật Tiên, Chư vị Tôn thần
Sau nhờ ơn Tổ tiên gây dựng, kể công tân khổ biết là bao
Đến nay con cháu dồi dào, hưởng miếng trân cam
Nay nhân mùa gặt hái
Gánh nếp tẻ đầu mùa
Nghĩ đến ơn xưa
Cày bừa vun xới
Sửa nồi cơm mới
Kính cẩn dâng lên
Thường tiên nếm trước
Mong nhờ Tổ phước
Hòa cốc phong đăng
Thóc lúa thêm tăng
Hoa màu tươi mới
Làm ăn tiến tới
Con cháu được nhờ
Lễ tuy đơn sơ
Tỏ lòng thành kính

Chúng
con kính mời ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh
Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các
ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng
con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh Gia tiên nội ngoại họ
…………………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về chứng giám tâm
thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng
con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)