XÔI CHÈ ĐẬU ĐẬU - ĐỒ CÚNG TÂM LINH

Văn Khấn Dùng Trong Lễ Động Thổ

(Dùng khi làm nhà, chuyển nhà, sửa chữa lớn, mở cổng, cất nóc)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần
  • Con kính lạy Quan Đương niên
  • Con kính lạy các Tôn thần bản xứ

Tín chủ con là: …………………………………………………………………………

Ngụ tại: …………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày ………… tháng………… năm…………

Tín chủ con thành tâm sửa biện lễ vật, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi đương cơ trụ thạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được … (làm việc gì thì nói việc đó).

Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đường cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định phúc Táo Quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin: các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông. Chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này. Xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin tức khác

Chat Live Facebook

0947 066 200